WARUNKI POBYTU W NOWEJ OSADZIE

Turystyka
WARUNKI POBYTU W NOWEJ OSADZIE
52

Views

WARUNKI POBYTU W NOWEJ OSADZIE

Historyk polsko-amerykański M. Haiman podaje, że Polacy po przybyciu do Wirginii wzięli się natychmiast do pracy i zbudowali o milę od Jamestownu, w miejsco­wości Glass House Point nad rzeką Jamesa niewielką , która była nie tylko pierwszą w AmerycePomocnej, lecz również jak przyznają źródła amerykań­skie historycznym zalążkiem przyszłego potężnego Stanów Zjednoczonych. Początkowo pracowało tu pięciu, później kilkunastu Polaków.Warunki pobytu w nowej osadzie były nadal ciężkie, czego dowodem jest fakt, że po wyjeździe zarządcy Johna Smitha w przeciągu pół roku z osady liczącej 490 osób przy życiu zostało 60.

ZAŁOŻENIE PRZEZ POLAKÓW PIERWSZEGO STAŁEGO OSIEDLA

Wynika z tego, że Polacy przybyli do Ameryki jeszcze przed założeniem w 1607 r. pierwszego stałego osiedla. Nie była to zresztą ostatnia grupa Polaków, która wylądowała tutaj w początkowym okresie historii amerykańskiej. Na ten temat znaleźć można liczne wzmianki w ówczesnym piśmiennictwie angielskim, w pa­miętnikach i dokumentach, a także w nowszej literaturze amerykańskiej, zwłaszcza w literaturze polsko-amerykań­skiej. W dziele historycznym Virginia’s First Century jest wzmianka, że 1 października 1668 r. przybyła do Jamestownu na statku „Mary and Margaret”, w tak zwanym „drugim rzucie”, wśród 70 nowych koloni­stów także bliżej nie określona grupa Polaków i Ho­lendrów, aby produkować smołę,dziegieć, szkło i mydio ęeiern wywozu tych ostatnich arty­kułów do Anglii”.

Inne wpisy o podróżach, rekreacji oraz turystyce:

Review Overview
User Rating:
0/5
(67 votes)
Written by admin